,Start la RABLA 2013 Tractari Auto in Bucuresti.htm Tractari 24h auto in Bucuresti nonstop


Tiparit la ora 09:38:17 data de 11-08-2020 de la adresa:
http://www.tractari24.ro/ema_articole_articole_print.php

Info Utile

Start la RABLA 2013



incepand de astazi, 15 mai 2013, Administrația Fondului pentru Mediu deschide sesiunea de depunere si validare a dosarelor colectorilor si dealerilor auto din Programul „Rabla 2013”.

Condițiile de participare la Programul Rabla 2013, precum și documentele pe care trebuie sa le depuna colectorii și producatorii/dealerii auto pot fi gasite in Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național publicat pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro), la secțiunea aferenta Programului.

Termenul limita de depunere a dosarelor de validare este 23 mai 2013.

Lista producatorilor, importatorilor de autoturisme si distribuitorilor autorizati sa participe in anul 2013 la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, precum si cea a operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, vor fi publicate pe site-ul AFM, (www.afm.ro) , in cadrul sectiunii „Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2013”.

Informații suplimentare:
in acest an, Administrația Fondului pentru Mediu va emite 20.000 de tichete pentru Programul ”Rabla”, dintre care 17.000 pentru persoane fizice/juridice si 3.000 de tichete pentru institutiile publice.

Repartizarea tichetelor valorice nu va fi egala in fiecare judet și se va realiza in funcție de numarul masinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judetene, conform statisticilor realizate de Direcția Regim Permise de Conducere și inmatriculare a Permiselor.
in cadrul programului deschis in acest an, se va utiliza un singur tichet valoric pentru achiziționarea unui autovehicul nou, fata de trei tichete cate se utilizau in anii anteriori, iar valoarea acestuia este de 6.500 de lei, fata de 3.800 lei cat valora in 2012.

Sesiunea se va desfasura intr-o singura etapa, iar termenul-limita in care acestea vor fi acceptate este 20 noiembrie.

Prin Programul Rabla (2005-2012) au fost casate 459.775 autoturisme uzate si au fost achizitionate 225.869 autoturisme noi.


Condiții și documentația pentru inscrierea in Programul Rabla 2013
Pentru a fi eligibil, colectorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții:
▲ este operator economic cu personalitate juridica romana, legal constituit, si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
▲ are ca obiect de activitate: colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677, 3831 si 3832); colectarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677), tratarea acestora realizandu-se in baza unui contract incheiat cu un operator economic cu personalitate juridica romana, avand ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz si aflat in lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborata si publicata pe pagina de internet proprie de catre ANPM;
▲ indeplineste cerintele minime impuse activitatii desfasurate si prevazute in Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare;
▲ detine autorizatiile si avizele necesare desfasurarii activitatii si emite certificate
de distrugere a vehiculelor scoase din uz;
▲ se afla inclus in lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, elaborata si publicata pe pagina de internet proprie de catre ANPM;
▲ are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
▲ nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;
▲ nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;
▲ reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legisla tia penala;
▲ nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
▲ nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. j) si nici pentru orice alta situatie similara;
▲ nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
▲ in cadrul sesiunilor precedente ale programului, a respectat in integralitate prevederile ghidului in vigoare la momentul desfasurarii acestora si nu a incalcat clauzele stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea;


Dosarul de validare a colectorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
▲ cererea de validare a colectorului, al carei formular este prevazut in anexa nr. 2, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
▲ imputernicirea notariala, in original, pentru cazul in care cererea de validare a colectorului este semnata de catre o persoana imputernicita;
▲ actul de identitate a reprezentantului legal, in copie certificata “conform cu originalul”;
▲ dupa caz, actul de identitate a persoanei imputernicite, in copie certificata “conform cu originalul”;
▲ certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social colectorul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a colectorului, codul de identificare fiscala (codul unic de inregistrare), reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, activitatile autorizate, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
▲ certificatul de inregistrare in registrul comertului, emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social colectorul, in copie certificata "conform cu originalul";
▲ certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de cazier judiciar al colectorului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul
teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social colectorul, precum si, dupa caz, certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in cererea de validare, aflate in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copii legalizate;
▲ certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ autorizatia de mediu emisa de catre agentia pentru protectia mediului competenta teritorial, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in copie certificata “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru mentionat in cererea de validare;
▲ in cazul colectorului care desfasoara activitati de colectare si tratare, avizul de functionare emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in copie certificata “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizeaza tratarea si care este mentionat in cererea de validare;
▲ in cazul colectorului care desfasoara activitati de colectare si tratare, autorizatia tehnica emisa de catre Regia Autonoma ”Registrul Auto Roman”, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in copie certificata “conform cu originalul”, pentru fiecare punct de lucru la care se realizeaza tratarea si care este mentionat in cererea de validare;
▲ in cazul colectorului care desfasoara doar activitati de colectare, contractul in baza caruia se asigura tratarea vehiculelor scoase din uz colectate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in copie certificata ”conform cu originalul”.


Este eligibil producatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
▲ este operator economic cu personalitate juridica romana, legal constituit, si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
▲ are ca obiect de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule usoare, sub 3,5 tone (conform CAEN rev. 2, cod 4511);
▲ are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
▲ nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;
▲ nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;
▲ are deschis la Trezoreria Statului contul "50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in caz contrar, producatorul angajandu-se ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea;
▲ nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
▲ nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. g) si nici pentru orice alta situatie similara;
▲ nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
▲ in cadrul sesiunilor precedente ale programului, a respectat in integralitate prevederile ghidului in vigoare la momentul desfasurarii acestora si nu a incalcat clauzele stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea.


Dosarul de validare a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
▲ cererea de validare a producatorului, al carei formular este prevazut in anexa nr. 8, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
▲ imputernicirea notariala, in original, pentru cazul in care cererea de validare este semnata de catre persoana imputernicita;
▲ actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata “conform cu originalul”;
▲ dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata “conform cu originalul”;
▲ certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a producatorului, codul de identificare fiscala (codul unic de inregistrare), reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, activitatile autorizate, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
▲ certificatul de inregistrare in registrul comertului, emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in copie certificata "conform cu originalul";
▲ certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de cazier judiciar al producatorului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul, precum si, dupa caz, certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in cererea de validare, aflate in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copii legalizate;
▲ certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
▲ actul doveditor al calitatii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, in copie certificata “conform cu originalul”;
▲ documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in copie certificata “conform cu originalul”; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea, in original si copie certificata “conform cu originalul”; (originalul se restituie), conform celor declarate in cererea de validare.

Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu


Originalul poate fi vizualizat aici


Toate drepturile sunt rezervate tractari24.ro © 2020
Realizat de EuroMarket.ro * ANPC: 021/9551
Security check 0.78805600 1597127897